งานประกันคุณภาพการศึกษา

ปีการศึกษา 2553

ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำ: อ.พรรณิภา เทพามาตย์

เล่มประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2553

sar53_chemtu.pdf

ปีการศึกษา 2554

ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำ: ดร.สุวดี ก้องพารากุล

เล่มประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2554

sar54_chemtu.pdf

ปีการศึกษา 2555

ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำ: ดร.สุวดี ก้องพารากุล

เล่มประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2555

sar55_chemtu.pdf

ปีการศึกษา 2556

ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำ: ดร.สุภาดา คนยัง

ปีการศึกษา 2557

ผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำ: ดร.บุญช่วย สุนทรวรจิต

sar/start.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2014/10/30 15:02 โดย Suwadee Kongparakul
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0