แยกตามสาขา : เคมีวิเคราะห์ : เคมีอินทรีย์ : เคมีอนินทรีย์ : เคมีเชิงฟิสิกส์ : เคมีประยุกต์
บุคลากร : นักวิทยาศาสตร์ : เจ้าหน้าที่ธุรการ : นักการคณาจารย์ และ บุคลากร (Faculty and Staff)

คณาจารย์ (Faculty)

สาขาเคมีวิเคราะห์ (Analytical Chemistry)

kamonthip_3.jpg

Dr. Kamonthip Sereenonchai
ดร. กมลทิพย์ เสรีนนท์ชัย
Lecturer
E-mail address: zircon_bee@yahoo.com, ksereenonchai@hotmail.com
ข้อมูลทั้งหมด

napaporn_3.jpg

Assoc. Prof. Dr. Napaporn Youngvises
รศ. ดร. นภาพร ยังวิเศษ
Lecturer
E-mail address: nyoungvises@hotmail.com, nyoungvises1@gmail.com
ข้อมูลทั้งหมด

ow.jpg

Dr. Supada Khonyoung
ดร. สุภาดา คนยัง
Lecturer
E-mail address: skhonyoung@gmail.com
ข้อมูลทั้งหมด

siriwit_3.jpg

Dr. Siriwit Buajarern
ดร. ศิริวิทย์ บัวเจริญ
Lecturer
E-mail address: siriwit@yahoo.com
ข้อมูลทั้งหมด

warawut_3.jpg

Dr. Warawut Tiyapongpattana
ดร. วราวุธ ติยพงศ์พัฒนา
Lecturer
E-mail address: twarawut@tu.ac.th, twarawut@gmail.com
ข้อมูลทั้งหมด


สาขาเคมีอินทรีย์ (Organic Chemistry)

Dr. Duangduan Chaiyaveij
ดร. ดวงเดือน ไชยเวช
Lecturer
E-mail address: chaiyavech@hotmail.com
ข้อมูลทั้งหมด

Dr. Jiraporn Arunpanichlert
ดร. จิราพร อรุณพานิชเลิศ
Lecturer
E-mail address: jira_550@hotmail.com, jira550a@gmail.com
ข้อมูลทั้งหมด

Asst. Prof. Dr. Panumart Thongyoo
ผศ.ดร. ภานุมาศ ทองอยู่
Lecturer
E-mail address: panu2020@hotmail.com
ข้อมูลทั้งหมด

Dr. Peera Acharasatian
ดร. พีระ อัจฉราสเถียร
Lecturer

E-mail address: achar001@yahoo.com
ข้อมูลทั้งหมด

Dr. Saisuree Prateeptongkum
ดร. สายสุรีย์ ประทีปทองคำ
Lecturer
E-mail address: saisuree@tu.ac.th, saisuree@gmail.com
ข้อมูลทั้งหมด

Dr. Wantanee Sittiwong
ดร. วรรณฑณี สิทธิวงษ์
Lecturer
E-mail address: wantanee@huskers.unl.edu, wantanee.sit@gmail.com
ข้อมูลทั้งหมด


สาขาเคมีอนินทรีย์ (Inorganic Chemistry)

Dr. Phawit Putprasert
ดร. ภาวิต พุฒประเสริฐู
Lecturer
E-mail: phawit@tu.ac.th
ข้อมูลทั้งหมด

Dr. Nanthawat Wannarit
ดร. นันทวัฒน์ วรรณฤทธิ์
Lecturer
E-mail address: nwan0110@tu.ac.th , nanthawat0110@gmail.com
ข้อมูลทั้งหมด

Asst.Prof.Dr. Supakorn Boonyuen
ผศ.ดร. สุภกร บุญยืน
Lecturer
E-mail address: sp_boonyuen@yahoo.com
ข้อมูลทั้งหมด

Weerayut Srichaisiriwech
วีรยุทธ ศรีชัยศิริเวช
Lecturer
E-mail address: weerayut@tu.ac.th, s_weerayut@yahoo.com
ข้อมูลทั้งหมด


สาขาเคมีเชิงฟิสิกส์ (Physical Chemistry)

Dr. Opas Tojira
ดร. โอภาส โตจิระ
Lecturer
E-mail address: opas_tojira@yahoo.com
ข้อมูลทั้งหมด

Dr. Panichakorn Jaiyong
ดร. พนิชากรณ์ ใจยงค์
Lecturer
E-mail address: scpj@tu.ac.th
ข้อมูลทั้งหมด

Pannipa Tepamat
พรรณิภา เทพามาตย์
Lecturer
E-mail address: p.tepamat@gmail.com
ข้อมูลทั้งหมด

Dr. Siriporn P. Naprasertkul
ดร. ศิริพร นาประเสริฐกูล
Lecturer

E-mail address: siripornpro@gmail.com
ข้อมูลทั้งหมด

Assoc. Prof. Dr. Sukrit Tantrawong
รศ. ดร. สุกฤษ ตันตราวงศ์
Lecturer
E-mail address: sukrittan@hotmail.com
ข้อมูลทั้งหมด

Assoc. Prof. Dr. Yuthana Tantirungrotechai
รศ.ดร.ยุทธนา ตันติรุ่งโรจน์ชัย
Lecturer
Education: Ph.D. (University of Cambridge), UK
Expertise: Computational Chemistry

E-mail address: yt203y@gmail.com, yuthana_t@tu.ac.th
ข้อมูลทั้งหมด


สาขาเคมีประยุกต์ (Applied Chemistry)

เคมีอุตสาหกรรม (Industrial Chemistry)Asst. Prof. Dr. Jirada Singkhonrat
ผศ. ดร. จิรดา สิงขรรัตน์
Lecturer
E-mail address: jirada@tu.ac.th
ข้อมูลทั้งหมด

Assoc. Prof. Dr. Sa-Ad Riyajan
รศ. ดร. สอาด ริยะจันทร์
Lecturer

E-mail address: saadriyajan@hotmail.com ข้อมูลทั้งหมด

ปิโตรเคมี (Petrochemistry)cts1.jpg

Asst. Prof. Dr. Chanatip Samart
ผศ. ดร.ชนาธิป สามารถ
Lecturer
E-mail address: chanatip@tu.ac.th
ข้อมูลทั้งหมด

Asst. Prof. Dr. Suwadee Kongparakul
ผศ.ดร. สุวดี ก้องพารากุล
Lecturer
E-mail address: skongpar@gmail.com, ksuwadee@tu.ac.th
ข้อมูลทั้งหมด

เคมีพอลิเมอร์ (Polymer Chemistry)Asst. Prof. Dr. Boonchoy Soontornworajit
ผศ.ดร. บุญช่วย สุนทรวรจิต
Lecturer
E-mail address: sbooncho@tu.ac.th
ข้อมูลทั้งหมด

Dr. Nopparat Plucktaveesak
(Chairman of department of Chemistry)
ดร.นพรัตน์ พฤกษ์ทวีศักดิ์
(หัวหน้าภาควิชาเคมี)
Lecturer
E-mail address: nopparat@tu.ac.th
ข้อมูลทั้งหมด

peerasak

Asst. Prof. Dr. Peerasak Paoprasert
ผศ. ดร. พีระศักดิ์ เภาประเสริฐ
Lecturer

E-mail address: peerasak73@hotmail.com, peerasak@tu.ac.th
ข้อมูลทั้งหมด


บุคลากรสายสนับสนุน (Staff)

นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

tery2.jpg

Jatuporn Theerakul
จตุพร ธีระกุล
Scientist
E-mail address: tery@rocketmail.com
ข้อมูลทั้งหมด

Kanussamon Chookamnerd
คณัสมน ชูกำเหนิด
Scientist
E-mail address: khem.555.khem@gmail.com
ข้อมูลทั้งหมด

Somchintana Puttamat
สมจินตนา พุทธมาตย์
Scientist
E-mail address: psomchin@tu.ac.th
ข้อมูลทั้งหมด

Sommai Nualkham
สมหมาย นวลขำ (เกษียณอายุราชการ)
Scientist
E-mail address: sommai.net@hotmail.com
ข้อมูลทั้งหมด

Sudarat Somruang
สุดารัตน์ สมเรือง
Scientist
E-mail address: Sudarat_somruang@hotmail.com
ข้อมูลทั้งหมด

Suthep Ketsa
สุเทพ เกตษา
Scientist
E-mail address: thep.Ket@hotmail.com
ข้อมูลทั้งหมด

Wisitpol Suwannasarn
วิศิษฐ์พล สุวรรณสาร
Scientist
E-mail address: chemscitu@hotmail.com
ข้อมูลทั้งหมด


เจ้าหน้าที่ธุรการ (Secretary Officer)

Jirarat Kaewvimol
จิรารัตน์ แก้ววิมล
Secretary Officer
E-mail address: jirarat234@gmail.com
ข้อมูลทั้งหมด

Pratumtip Chauwnak
ประทุมทิพย์ ชั้วนาค
Secretary Officer
E-mail address: pratumtiptu@gmail.com
ข้อมูลทั้งหมด


นักการ (Janitor)

Issaree Wapakdee
อิสรีย์ วาภักดี
Janitor
ข้อมูลทั้งหมด

Thippwan Yhamjarearn
ทิพวัลย์ แย้มเจริญ
Janitor
ข้อมูลทั้งหมด

Saichol Lamai
สายชล ลาไม้
Janitor
ข้อมูลทั้งหมด


faculty_staff/start.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2017/12/23 22:11 โดย R. Ketkaew
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0