ดาวน์โหลด

เอกสาร Dokuwiki


เอกสาร dokuwiki โดย อ.บุญเลิศ สวทช dokuwiki-manual.pdf
หรือดาวน์โหลดได้ที่
http://www.nstda.or.th/nstda-doc-archives/doc_details/108--dokuwikiThesis / Dissertation

การจัดเรียงพิมพ์เอกสารด้วย LaTeX

ดาวน์โหลด LaTeX Package ได้ที่

ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับจัดเรียงพิมพ์ (LaTeX editor)

หมายเหตุ: ต้องติดตั้งทั้ง LaTeX Package และ LaTeX editor

ลิ้งค์แนะนำการใช้งานเบื้องต้น

วิทยานิพนธ์และ Powerpoint Slide (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

Thesis Template
กำลังปรับปรุง Under construction

Powerpoint Slide สำหรับนำเสนองาน
คลิกที่นี่เพื่อเข้าแฟ้มเอกสารคำร้องต่าง ๆ ของนักศึกษา


การยืมอุปกรณ์ เครื่องแก้ว และการเบิกสารเคมี (สำหรับทำวิจัย)


ใบรายงานวัสดุเครื่องแก้วเสียหาย (สำหรับการเรียนการสอนปฏิบัติการเคมี)


แบบฟอร์มขออนุญาตทำแลป และเข้าออกอาคารนอกเวลาราชการของนักศึกษา


แบบฟอร์มรายวิชาสัมมนา

  • กำหนดการ deadline ต่างๆ
  • ต้นแบบการพิมพ์ abstract
  • ตัวอย่างรูปแบบการนำเสนอ Seminar temple (ppt file)


แบบฟอร์มเพื่อติดประกาศ (Advertising Form)

  • แบบฟอร์มสัมมนา seminar form
  • แบบฟอร์มสัมมนา สำหรับ 2 คน Seminar form2
  • แบบฟอร์มการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ Proposal examination form
  • แบบฟอร์มการสอบวิทยานิพนธ์ Thesis defend form


Software

คู่มือการใช้งาน


Font ราชการ


การสมัครอาจารย์ผู้ช่วยสอน (TA)


ตรา มธ 1 ตรา มธ 2 ตราคณะวิทยาศาสตร์ฯ ตรา 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ฯ


LOL ตราภาคเคมี คลิกดูรูปแบบอื่นๆ


downloads/start.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2017/04/21 13:12 โดย R. Ketkaew
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0