หลักสูตรภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ เปิดการเรียนการสอน จำนวน 3 หลักสูตรMaster's degree
ผู้เข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า โดยเปิดรับสมัครประเภทโควตา รับตรง และตามประกาศสำนักคณะกรรมการอุดมศึกษา
Master's degree
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จชั้นปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 และมีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ตำกว่า 500 คะแนน
Master's degree
ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จชั้นปริญญาโททางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 หรือ เป็นผู้สำเร็จชั้นปริญญาตรี โดยมีค่าเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50 โดย และมีผลทดสอบภาษาอังกฤษไม่ตำกว่า 500 คะแนน
บัณฑิตวิทยาศาตร์ สาขาเคมี มีความรอบรู้ทั้งในด้านความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ด้านวิชาการ และงานวิจัยได้เป็นอย่างดี อีกทั้งสามารถทำงานได้หลายสาขาอาชีพทั้งในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เช่น นักเคมี นักวิจัย นักเภสัชวิทยา นักนิติวิทยาศาสตร์ ตำรวจ นักพัฒนา นักควบคุมคุณภาพ ครู อาจารย์ หัวหน้าฝ่ายผลิต เจ้าของธุรกิจเคมีภัณฑ์ เป็นต้น

course.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/02/25 00:58 โดย anuwat
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0