เกี่ยวกับภาควิชา


ภาควิชาเคมีได้ให้ความสำคัญในการจัดการศึกษาในสาขาวิชาเคมีมานานกว่า 20 ปี มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาและความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งของประเทศไทยและของโลก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความพร้อมทั้งทางวิชาการและวุฒิภาวะสำหรับการประกอบอาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาเคมี โดยมีหลักสูตรที่มีรายวิชาที่หลากหลายให้นักศึกษาเลือกเรียนตามความต้องการของนักศึกษา มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการสอนและการทำวิจัยที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา และให้คำปรึกษาในเรื่องการเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และการทำวิจัยร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด้านกีฬา กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย และกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม

ข้อมูลเบื้องต้น
ภาควิชาก่อตั้งขึ้นในปี 2535 เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นรุ่นแรกในปี 2535 ได้รับการอนุมัติหลักสูตรปริญญาโทในปี 2549 ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างเป็นหลักสูตรนานาชาติ และ เริ่มรับนักศึกษาระดับปริญญาโทเป็นรุ่นแรกในปี 2558 หลักสูตรปริญญาเอกสาขาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยในปี 2557 โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติ เน้นการทำวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อผลิตบุคคลากรขั้นสูงที่มีทักษะด้านการวิจัยพัฒนาให้แก่ประเทศและประชาคมอาเซียน ุ

งานวิจัยด้านเคมี ประกอบด้วยงานวิจัยทางเคมีที่ครอบคลุมทุกสาขา ได้แก่ เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ เคมีวิเคราะห์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีพอลิเมอร์ และเคมีอุตสาหกรรม อาทิเช่น งานวิจัยไบโอดีเซล พอลิเมอร์ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ สารสกัดจากธรรมชาติ และงานวิจัยสื่อการสอนทางเคมี เป็นต้น

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งด้านความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาเคมีรวมถึงการเข้าใจและการมีทักษะเกี่ยวกับวิธีปฎิบัติการทางเคมีและบัณฑิตก็มีคุณธรรมและจริยธรรมอันดีซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นการผลิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้เป็นที่ต้องการและตอบสนองต่อการรับใช้สังคมสืบไป

แนะนำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


about.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/05/05 23:20 โดย R. Ketkaew
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0