หลักสูตรปริญญาโท สาขาเคมี (นานาชาติ)

M.Sc. in Chemistry (International Program)


M.Sc. in Chemistry 2015

ปัจจุบันเป็น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557 (นานาชาติ) โดยได้ปรับปรุงให้สอดคล้องตามเกณฑ์ มคอ. 2 ของสกอ.
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
ภาษาอังกฤษ: Master of Science Program in Chemistry (International Program)

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี) ชื่อย่อ วท.ม. (เคมี)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Master of Science (Chemistry) ชื่อย่อ M.Sc. (Chemistry)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งในหรือต่างประเทศจากสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยต้องมีค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือต้องมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านเคมีแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีโดยมี คำรับรองจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าโครงการวิจัย หรือขึ้นกับดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ของภาควิชา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
(1) ผู้เข้าศึกษาต้องผ่านการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการสอบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่งตั้ง
(2) ผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษ TU-GET หรือ TOEFL หรือ IELTS (ผลสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) ดังนี้

TOEFL Paper-based TOEFL Computer-based TOEFL Internet-based TU-GET IELTS
500 173 61 500 6.0

(3) ในกรณีที่ผู้สมัครมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ใน ข้อ (2) แต่มีผลการเรียนระดับดีมาก หรือมีผลงานวิจัยที่เคยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ คณะอาจรับเข้าศึกษาแบบมีเงื่อนไข โดยต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

TOEFL Paper-based TOEFL Computer-based TOEFL Internet-based TU-GET IELTS
400 97 32 400 4.5

(4)เงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553
จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาจะต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ภาคการศึกษาปกติ และไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ
แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
(1) วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
(2) วิชาบังคับเลือกตามหมวดวิชา 9 หน่วยกิต
(3) วิชาเลือก 6 หน่วยกิต
(4) วิทยานิพนธ์ 18 หน่วยกิต
กรณีที่นักศึกษาได้ศึกษาวิชาบังคับเลือกตามหมวดวิชาครบ 9 หน่วยกิตแล้ว แต่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนไปศึกษาในหมวดวิชาอื่นแทน สามารถยื่นคำร้องขอใช้วิชาบังคับเลือกตามหมวดวิชาที่ได้ศึกษาผ่านมาแล้วนั้นเป็นวิชาเลือกได้ โดยกรรมการหลักสูตรประจำภาควิชาจะเป็นผู้พิจารณาเห็นชอบหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา เคมี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

หลักสูตรปริญญาโท.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/02/26 20:02 โดย anuwat
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0