หลักสูตรปริญญาตรี
ปัจจุบันเป็นหลักสูตรปีการศึกษา 2556 โดยได้ปรับปรุงให้สอดคล้องตามเกณฑ์ มคอ. 1 ของสกอ. และได้แบ่งแยกเป็นสาขาเฉพาะทางในด้านเคมีประยุกต์และเคมีบริสุทธิ์
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเคมี
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Chemistry

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย' (ชื่อเต็ม) วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เคมี) (ชื่อย่อ) วท.บ. (เคมี)
ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) Bachelor of Science (Chemistry) (ชื่อย่อ) B.Sc. (Chemistry)
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2540 (พร้อมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ข้อ 7
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาขั้นอุดมศึกษาของสeนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือการคัดเลือกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัย กำหนดโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต
ระยะเวลาศึกษา เป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลา การศึกษาตลอดหลักสูตรอย่างน้อย 7 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 14 ภาคการศึกษาปกติ
นักศึกษาจะต้องจดทะเบียนศึกษารายวิชา รวมไม่น้อยกว่า 142 หน่วยกิต โดยศึกษารายวิชาต่างๆครบตามโครงสร้างองค์ประกอบและข้อกำหนดของหลักสูตรดังนี้

1) วิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2) วิชาเฉพาะ
2.1) วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
2.2) วิชาบังคับในสาขา
2.3) วิชาบังคับนอกสาขา
2.4) วิชาเลือก
106 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
4 หน่วยกิต
33 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต


ปีการศึกษาที่ 1

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
ท. 161 การใช้ภาษาไทย 3 มธ. 100 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม 3
สษ. 171 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 3 สษ. 172 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 3
วท. 161 ปฏิบัติการชีววิทยา 1 1 วท. 112 ชีววิทยา 2 3
วท. 126 หลักเคมี1 3 วท. 162 ปฏิบัติการชีววิทยา 2 1
วท. 176 ปฏิบัติการหลักเคมี1 1 วท. 127 หลักเคมี2 3
วท. 131 ฟิสิกส์1 3 วท. 177 ปฏิบัติการหลักเคมี2 1
วท. 181 ปฏิบัติการฟิสิกส์1 1 วท. 132 ฟิสิกส์2 3
ค. 218 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1 3 วท. 182 ปฏิบัติการฟิสิกส์2 1
วท. 111 ชีววิทยา 1 3 ค. 219 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2 3
รวม (หน่วยกิต) 21 รวม (หน่วยกิต) 21

ปีการศึกษาที่ 2

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
มธ. 130 สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 สษ. 296 ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางวิชาการ 1 3
มธ. 120 สหวิทยาการสังคมศาสตร์ 2 มธ. 155 สถิติพื้นฐาน 3
คม. 201 เคมีอินทรีย์ 1 3 คม. 202 เคมีอินทรีย์2 4
คม. 221 หลักเคมีวิเคราะห์ 4 คม. 211 เคมีอนินทรีย์1 3
คม. 231 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 3 คม. 232 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 4
คม. 251 วิธีการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเคมี 3 คม. 222 การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ 1 4
XX. xxx วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่ 2 3
รวม (หน่วยกิต) 20 รวม (หน่วยกิต) 21

ปีการศึกษาที่ 3

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
คม. 311 เคมีอนินทรีย์ 2 4 มธ. 110 สหวิทยาการมนุษยศาสตร์ 2
คม. 351 หลักการสเปกโทรสโกปีสำหรับนักเคมี 2 ทช. 282 ชีวเคมี 3
คม. 352 การประยุกต์ใช้สเปกโทรสโกปี 2 ทช. 284 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
คม. xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 6 คม. xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 12
XX. xxx วิชาศึกษาทั่วไปส่วนที่2 3
รวม (หน่วยกิต) 17 รวม (หน่วยกิต) 18

ปีการศึกษาที่ 4

ภาคเรียนที่ 1 หน่วยกิต ภาคเรียนที่ 2 หน่วยกิต
คม. 491 สัมมนาทางเคมี 1 คม. 492 โครงงานวิจัยเคมี 2
คม. xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 10 คม. xxx วิชาเฉพาะด้านเลือก 5
XX. xxx วิชาเลือกเสรี 3 XX. xxx วิชาเลือกเสรี 3
รวม (หน่วยกิต) 14 รวม (หน่วยกิต) 10

หลักสูตรปีการศึกษา 2552

หลักสูตรปริญญาตรี.txt · แก้ไขครั้งล่าสุด: 2016/02/25 18:18 โดย anuwat
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0