Loading...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาเคมี (Department of Chemistry)

รายละเอียด (ย่อ) :

มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่ประสบการณ์ การสร้างผล งานวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศ 

รายละเอียด
Activities
โครงการเสริมทักษะการทำงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเคมีได้เข้าร่วมโครงการเสริมทักษะการทำงานของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)

ในงานนี้ มีวิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่าที่ประสบผลสำเร็จในสายงานด้านต่างๆ ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ในการทำงาน

อ่านต่อ
ติดต่อ

สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ธรรมศาสตร์ 
ห้อง C102 ชั้น 1 อาคาร บรรยายรวม 5 
เลขที่ 99 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพท์: 0-2564-4440-59 ต่อ 2409
โทรสาร: 0-2564-4483 

รายละเอียด
ใบเบิก

ใบเบิกเครื่องแก้ว และสารเคมี

Open PDF
ใบเบิก

ใบเบิกเครื่องแก้ว และครุภัณฑ์ขนาดเล็ก

Open PDF